PASPORTIZACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Pasportizace sportovních zařízení je komplexním pojetím přístupu k evidenci majetku, do kterého vstupují i další faktory, které tradiční pasport majetku neobsahuje. Má-li být pasport sportovních zařízení efektivním nástrojem rozvoje sportu a rozhodování na úrovni politického zastoupení samospráv či provozovatelů sportovních zařízení, je třeba zahrnout do analýzy i další aspekty. Kromě technického stavu je součástí také poloha sportovišť, jejich spádová oblast, využití či efektivnost.

Pasport sportovních zařízení by měl zahrnovat veškerou sportovní infrastrukturu na území města napříč poskytovateli. Nedílnou součástí pasportu tak jsou rovněž sportovní zařízení škol a spolků, komerční sportovní zařízení a služby i neformální a volně dostupná sportoviště na území katastru obce.