a

   Odborné zaměření

Dlouhodobě se zabýváme rozvojem sportu v lokálním prostředí obcí a měst, čemuž odpovídají naše zkušenosti i odborné zaměření. Zpracováváme pro samosprávy strategické plány rozvoje sportu vycházející z šetření na straně obyvatel a spolků, z hlediska aktuální vybavenosti obce či ekonomické analýzy financování sportu. Pro města rovněž navrhujeme efektivní systémy financování sportu, dále se zaměřujeme na problematiku efektivity provozu sportovních zařízení. Realizujeme návrhy celkového řešení sportovní infrastruktury na území města, zpracováváme studie proveditelnosti sportovních zařízení a věnujeme se optimalizaci provozu zařízení stávajících, včetně posouzení vhodných forem provozování. Ovládáme metody a nástroje ekonomického, geografického a sociologického výzkumu, které efektivně aplikujeme v prostředí sportu. Podrobněji o našem zaměření zde.

   Proč využít právě našich služeb?

Zaměřujeme se na sektor sportu a volného času, známe tak dobře současné trendy a efektivní řešení, která přizpůsobujeme potřebám klienta i místním specifikům. Vycházíme z široké škály dat z lokálního prostředí, přičemž šetření stavíme na třech pilířích rozvoje sportu - financování sportu, sportovní infrastruktuře a sportovní účasti. Klienti oceňují především získání nestranného expertního pohledu zvnějšku na řešenou oblast. Naší zásadou je, že se snažíme co nejlépe seznámit s prostředím, osobně se setkáváme s aktéry rozvoje sportu, nespokojíme se s často používaným šetřením na dálku. Orientujeme se v problematice podpory sportu na úrovni samospráv, známe problémy a výzvy, se kterými se aktéři rozvoje sportu napříč sektory potýkají. Z předchozích realizací máme k dispozici množství relevantních dat o sportovní participaci obyvatel napříč různými věkovými skupinami, disponujeme také daty o financování sportu, sportovní vybavenosti  obcí a měst či ekonomice sportovních zařízení. Preferujeme úzkou spolupráci založenou na průběžných konzultacích s klíčovými aktéry. Po celou dobu realizace tak budete mít přehled o aktuálním stavu zakázky a jejím dalším směřování.

   Přístup k řešení a přínosy spolupráce

Sportovní sektor, jako jednu z oblastí alokace veřejných prostředků, chápeme jako celek - od neformálních aktivit, přes organizovaný sport ve spolcích, až po sport vrcholový. Sport vnímáme jako prostředek k naplňování zdravotních, společenských, ekonomických či rozvojových cílů města.

Jaký bude přínos spolupráce pro Vaše město? Rozvoj sportu, podpora klubů či nabídka sportovních zařízení a služeb budou reflektovat společenské trendy, potřeby místních obyvatel či rozpočtová omezení. Předpokladem dobrého výsledku je vymezit jasné cíle spolupráce, jejíž výsledkem bude měřitelný přínos za realistických podmínek. Výstupem bude formulace vize rozvoje sportu, prioritních oblastí, strategických cílů či konkrétních opatření, založených na datech z lokálního prostředí. Máme za sebou zkušenosti z měst napříč velikostními kategoriemi, zaručujeme precizní přístup k problému a zároveň těsnou spolupráci, nikoliv formální službu od stolu. Kontaktovat nás můžete zde.

   Prezentace k tvorbě koncepcí rozvoje sportu pro Transparency International ČR

 

Prezentaci zobrazíte po kliknutí na obrázek

342

Známe problémy sportovního prostředí - absolvovali jsme více než 300 individuálních rozhovorů se zástupci sportovního hnutí - představiteli spolků, řediteli škol, pracovníky městských úřadů, vedení měst či se zástupci komerčních subjektů.

17

Dosud jsme dokončili celkem 17 strategických či analytických dokumentů pro obce a města. Většina slouží obcím a městům jako střednědobé plány rozvoje sportu, další poskytují obcím podklady pro efektivní alokaci prostředků na podporu sportu.

12 145

Disponujeme vlastními původními daty o sportovní účasti více než 12 000 obyvatel z různých velikostních kategorií českých obcí a měst. V rámci dílčích šetření jsme analyzovali vzorce sportovní participace, potřeby a spokojenost dětí i dospělých.


 

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

© 2014-2019 LOKAL SPORT