Family-cyciling

 

Zpracování plánu rozvoje sportu pro obce a města

Usilujeme o to, aby plán rozvoje sportu splňoval požadavky a skutečné potřeby samospráv, dokument by měl být jasně zdůvodněný a realistický, opírající se o analýzu dat z lokálního prostředí. Obvykle provádíme ekonomickou analýzu vývoje financování sportu, komparaci s dalšími městy srovnatelné úrovně, konzultace s klíčovými aktéry, analyzujeme nabídku a poptávku volnočasových služeb, a to podrobně. Zjišťujeme postoje, potřeby a zájmy různých skupin obyvatel na základě demografických charakteristik. Budeme se zabývat také využitím sportovišť a zajímat nás bude rovněž územní hledisko - spádové oblasti, které sportovní zařízení obsluhují. Zároveň se vždy snažíme doplnit strategický plán o praktická doporučení tak, aby byla zjevná přidaná hodnota takového dokumentu, plán vyústil v efektivní alokaci veřejných zdrojů a reflektoval potřeby obyvatel i aktuální trendy ve sportu a trávení volného času. Více se můžete o struktuře koncepce rozvoje sportu dozvědět také zde.

O tvorbě koncepce rozvoje sportu také v naší prezentaci pro Transparency International (zobrazení po kliknutí na následující obrázek)

Územní studie rozvoje sportovišť a volnočasové vybavenosti

Je vaším záměrem realizovat nová sportovní či volnočasová zařízení, která budou pro vaši obec společensky i ekonomicky efektivní, odpovídající potřebám obyvatel? Máte problémy s provozem sportovních zařízení, která jsou málo navštěvovaná a představují vysoké provozní náklady? Disponujete lokalitami, které byste chtěli koncepčně využít pro volnočasové aktivity občanů? Ve spolupráci s autorizovaným architektem zpracováváme urbanistické studie sportovní infrastruktury měst, studie revitalizace konkrétních lokalit či návrhy jednotlivých sportovišť.

Potřebujete získat detailní přehled a hlubší analýzu aktuální vybavenosti či využití sportovních zařízení?  Provedeme audit všech sportovních zařízení a ploch využívaných ke sportovním a volnočasovým aktivitám. Zhotovíme analýzu sportovních zařízení poskytovaných obcí, spolky či soukromou sférou. Zabýváme se efektivností obecních zařízení, návštěvností, programovou nabídkou, kvalitou a možnostmi dalšího řešení. Výsledkem bude detailní přehled, který poté využijeme pro strategické rozhodování o novém účelu sportovního zařízení nebo realizaci nové infrastruktury. Navrhneme opatření, která povedou k optimalizaci provozu a ke zvýšení obsazenosti stávajících sportovišť.

Studie proveditelnosti

Realizujeme studie proveditelnosti sportovních zařízení, které odpovídají nárokům na tento typ dokumentu a standardům EU. Jedná se o strategický dokument, který předkládá zadavateli veškeré relevantní informace o projektu před konečným rozhodnutím o jeho realizaci. Je zároveň zásadním zdrojem informací pro další fáze. Vzhledem k charakteru sportovních zařízení je nezbytné maximalizovat budoucí využití zařízení při respektování jeho hlavního účelu tak, aby byla veřejná investice opodstatněná a společensky efektivní. Zhodnotíme současnou situaci - tržní prostředí, ve kterém má být zamýšlený projekt uskutečněn, různé varianty lokality včetně posouzení nulové varianty - jeho neuskutečnění. Budeme analyzovat stav nabídky a poptávky související s požadovanými službami, formy managementu sportovního zařízení, provedeme finanční predikci příjmů a výdajů a stanovíme finanční model a ukazatele kontroly efektivnosti. Více o studiích proveditelnosti se můžete dozvědět také zde.

Výzkum účasti ve sportu a volném čase

Potřebujete lépe popsat současnou situaci postavení sportu ze strany vašich obyvatel, sportovních spolků či poskytovatelů sportovních zařízení? Máte zájem poznat, které skupiny obyvatel pravidelně sportují, které mají zájem sportovat, jak se vyvíjí členství v místních spolcích, na které skupiny je vhodné zacílit financování sportu nebo jaké aktivity v současné době občané preferují? Zajímá Vás, jaké bariéry sportovní účasti občané nejčastěji vnímají? Jsme schopni realizovat výzkum od rozsáhlých dotazníkových šetření až po individuální rozhovory či panelové diskuse u kulatého stolu. Navrhneme design výzkumu tak, abyste dostali odpovědi na stanovené otázky od reprezentativního vzorku respondentů. Na základě analýzy pak dokážeme data interpretovat a prezentovat jednoduše a srozumitelně. Na výzkum lze dále navázat formulací doporučení budoucího rozvoje sportu na území města.

Performance management sportovních zařízení

Provádíme detailní zhodnocení výkonnosti nejnáročnějších sportovních zařízení (plavecké bazény, aquaparky, zimní stadiony, víceúčelové haly,...) z hlediska finanční efektivnosti, návštěvnosti, spádové oblasti nebo multifunkčního využití. Uskutečníme průzkum návštěvnosti sportovního zařízení, zjistíme, které skupiny obyvatel využívají zařízení nejvíce a na které je vhodné dále zacílit marketingovou strategii. Budeme dále analyzovat spokojenost návštěvníků s nabízenými službami a pokusíme se odhalit slabé stránky a navrhnout opatření k jejich řešení. Využíváme přitom metodiku aplikovanou ve Velké Británii pro hodnocení efektivnosti sportovních zařízení. Vytvoříme tak pro vás systém k měření výkonnosti sportovního zařízení nebo komplexu služeb, který bude hodnotit celkový výkon vaší organizace. Máme zkušenosti s vývojem sady ukazatelů,  která vám poskytne informace o tom, jak dobře si vedou jednotlivé části zařízení či služby. Upozorníme vás tak na oblasti, kde je možné hledat prostor ke zvýšení efektivnosti. Poskytneme vám tak informační rámec, který je citlivý k nejdůležitějším aspektům sportovních zařízení a služeb.

Návrh a realizace iniciativ a programů rozvoje sportu

Je vaším záměrem aktivně podporovat pohybovou aktivitu obyvatel a zvýšit tak jejich účast ve sportu formou nejrůznějších programů či sportovních akcí? Potřebujete optimalizovat využití vašich sportovních zařízení nebo máte záměr propagovat město prostřednictvím nabídky sportovních zařízení a služeb? Navrhneme atraktivní program pro různé skupiny obyvatel, jehož cílem bude nejen zvýšit využití sportovních zařízení, ale současně také podnítit pravidelnou účast u nesportující části populace. Dokážeme přizpůsobit tento program různým potřebám od dětí až po nejstarší občany. Do programu můžeme zapojit také komerční partnery, čímž propojíme lokální firmy s prostředím sportu. Výsledkem budou přínosy pro obyvatele obce i partnery ze soukromé sféry. Postaráme se o propagaci i průběžné vyhodnocení na základě předem definovaných ukazatelů.


 

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

 

© 2014-2019 LOKAL SPORT