Drawing (80)   ©  Sportovní benchmarking obcí a měst

h

   Co je Sportovní benchmarking? K čemu slouží?

Sportovní benchmarking je analytickým nástrojem pro města, jenž slouží k hodnocení efektivity podpory sportu a efektivnosti provozně náročných sportovních zařízení, cílem je průběžné zvyšování efektivnosti veřejných výdajů. Systém se opírá o soubor poměrových ukazatelů - dat z lokálního prostředí - která slouží k vlastnímu hodnocení. Benchmarking je nástrojem původně navržený m a ověřeným ve Velké Británii, se souhlasem použití z naší strany. Benchmarking je systémem srovnávání - komparace a hodnocení v kontextu dalších zúčastněných měst. Princip benchmarkingu zároveň zaručuje diskrétnost, k výsledkům tak mají přístup výhradně představitelé příslušného města. Z celého souboru měst pak vzejdou referenční ukazatele (tzv. benchmarks), v jejichž kontextu lze hodnotit města a konkrétní sportovní zařízení mezi sebou, což je hlavní předností benchmarkingu.

   Z jakých oblastí se analýza Sportovního benchmarkingu skládá?

Ukazatele, z nichž vychází analýza pro každé město, lze rozdělit do tří skupin:

1   Oblast financování sportu z rozpočtu města a podpory sportovních klubů

Soubor těchto ukazatelů analyzuje podporu celého sektoru sportu a finanční podporu sportovních klubů (vzhledem k členské základně, počtu obyvatel, velikosti mládežnické základny, běžným výdajům rozpočtu města atd.). Objem dotací sportovním klubům, investice do sportovní infrastruktury či provozní náklady tak lze vztáhnout k parametrům z lokálního prostředí a hodnotit v kontextu dalších měst. Dokážeme tak posoudit, jak si Vaše město stojí v prostředí celé ČR nebo vzhledem k rozpočtovým charakteristikám vašeho města.

2   Vybavenost města sportovní infrastrukturou

Tato skupina poměrových ukazatelů hodnotí aktuální vybavenost města sportovní infrastrukturou. Data vycházejí z terénního šetření přímo ve městě, které je součástí celé realizace benchmarkingu. Předmětem zájmu tak jsou sportovní zařízení spolků, zařízení v majetku města, školní zařízení či další infrastruktura pro sportovní a volnočasové využití (cyklostezky, in-line stezky,...). Budete tak navíc disponovat pasportem sportovních ploch či daty o využití sportovních zařízení v majetku města.

3   Efektivnost provozu sportovních zařízení

Třetí skupina ukazatelů je zaměřena na ekonomickou analýzu provozu konkrétních sportovních zařízení jako jsou bazény, zimní stadiony či sportovní haly. Umožňuje tak představitelům města definovat a interpretovat výkonnost provozu těchto zařízení, data jsou vysoce relevantní rovněž pro potřeby managementu těchto zařízení. Do analýzy vstupují data jak na straně výdajů, na straně struktury příjmů sportovních zařízení či návštěvnosti těchto zařízení.

Obsah této stránky 

1)) Co je Sportovní benchmarking?

2)) Oblasti analýzy benchmarkingu

3)) Struktura poměrových ukazatelů

4)) Přínos Sportovního benchmarkingu

5)) Podmínky a cena

  

 

   

 


 

   Struktura poměrových ukazatelů Sportovního benchmarkingu

Níže jsou prezentovány konkrétní poměrové ukazatele, na nichž je založena samotná analýza. Struktura ukazatelů je pružná - lze ji průběžně měnit či rozšiřovat na základě podnětů z měst či z hlediska obecných trendů ve sportu. Předpokládaná struktura pro letošní rok je následující:

1   Oblast financování sportu z rozpočtu města

1   podíl běžných výdajů do oblasti sportu na běžných výdajích rozpočtu

2   celkové výdaje do oblasti sportu na jednoho obyvatele

3   běžné výdaje do oblasti sportu na jednoho obyvatele

4   podíl dotací sportovním klubům na celkových běžných výdajích do sportu

5   podíl celkové členské základny na počtu obyvatel

6  podíl celkové členské základny mládeže na počtu obyvatel

7   dotace sportovním spolkům na jednoho obyvatele

8   podíl dotací sportovním klubům na běžných výdajích rozpočtu

9   průměrná výše dotace na jednoho člena spolku

2  Oblast vybavenosti města sportovní infrastrukturou

10   celkový podíl sportovních ploch na rozloze města

11   celková rozloha sportovních ploch na 100 obyvatel

12   rozloha hracích ploch sportovních hal a tělocvičen na 100 obyvatel

13   podíl sportovních ploch v majetku spolků na celkové rozloze města

14   délka cyklostezek na 1000 obyvatel

15   podíl investičních výdajů do sportovní infrastruktury na investičních výdajích města

16   výše investičních výdajů do sportovní unfrastruktury na jednoho obyvatele

3  Oblast provozu sportovních zařízení

plavecký bazén/zimní stadion/sportovní hala

17   návratnost nákladů

18   dotace na jednoho návštěvníka

19   dotace na jeden metr čtvereční vnitřních ploch

20   dotace na jednoho obyvatele spádové oblasti zařízení

21   provozní náklady na jednoho návštěvníka

22   provozní náklady na jeden metr čtvereční vnitřních ploch

23   náklady na opravy a údržbu na jeden metr čtvereční vnitřních ploch

24   náklady na energie na jeden metr čtvereční vnitřních ploch

25   náklady na zaměstnance jako % z celkových příjmů

26   roční příjem na jednoho návštěvníka

27   roční příjem na jeden metr čtvereční vnitřních ploch 

28  roční příjem na jeden metr čtvereční vnitřních ploch 

29  roční příjem z dalších činností na jednoho návštěvníka

30  roční návštěvnost na jeden metr čtvereční vnitřních ploch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   Jaký je přínos benchmarkingu pro vaše město?

Záměrem benchmarkingu je zvýšit efektivnost podpory sportu a provozu sportovních zařízení. Benchmarking poskytuje představitelům měst soubor relevantních dat v kontextu dalších měst v ČR, motivuje tak města k opatřením na základě srovnání s dalšími městy. Benchmarking umožňuje identifikovat, jaký je relativní objem prostředků do různých oblastí podpory sportu vzhledem k dalším účastníkům, rozpočtovým výdajům či sportovní participaci ve sportovních klubech. Analýza dále přinese představitelům města konkrétní data o finanční podpoře klubů, vybavenosti města či efektivnosti provozu sportovních zařízení. Účastník benchmarkingu bude disponovat souhrnnou analýzou doplněnou hodnocením jednotlivých oblastí rozvoje sportu, získá tak soubor dat jako východisko pro další rozvoj sportu na území města. Součástí Sportovního benchmarkingu je rovněž účast na Konferenci sportovního benchmarkingu.


 

   Jaká je cena a podmínky účasti ve Sportovním benchmarkingu?

Města jsou zařazena do kategorií podle počtu obyvatel, od velikosti měst se odvíjí také cena účasti ve Sportovním benchmarkingu. Ve všech případech se jedná o konečnou cenu, pouze v případě zájmu o doplnění výzkumem mezi obyvateli města a žáky základních a středních škol je cena odlišná. Součástí ceny je rovněž účast na konferenci Sportovního benchmarkingu.

Město do 5 000 obyvatel

Město do 10 000 obyvatel

Město do 20 000 obyvatel

Město s více než 20 000 obyvateli

 

8 000 Kč

12 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč


 

   Mapa účastníků sportovního benchmarkingu v roce 2016

 


 

 

 

 

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

 

© 2014-2017 LOKAL SPORT