STUDIE PROVEDITELNOSTI

Realizujeme studie proveditelnosti sportovních zařízení, které odpovídají obecným nárokům na tento typ dokumentu a zároveň standardům EU. Jedná se o analytický dokument, který poskytne zadavateli soubor dat a informací o parametrech projektu před samotnou realizací. Zpracováváme studie proveditelnosti pro představitele samospráv, investory, zástupce sportovních klubů nebo soukromé subjekty.

Současné prostředí klade vysoké nároky na efektivní provoz sportovních zařízení. Aby bylo možné provozovat sportoviště s co možná nejnižšími provozními náklady a dlouhodobě naplňovat hlavní účel, je třeba důsledně plánovat také využití. Studie proveditelnosti se skládá z několika částí postavených na terénním šetřením, konzultacích se zúčastněnými aktéry i ekonomických analýzách. Posuzujeme několik variant realizace s důrazem na finanční životaschopnost, udržitelnost, lokalitu i životní prostředí.


Při realizaci se snažíme najít odpovědi na následující otázky:

Jaká sportovní zařízení oblast potřebuje? Existuje deficit nabídky?

Jaké budou náklady na vybudování a provoz jednotlivých variant?

Jaká lokalita je na základě různých faktorů nejvhodnější?

Jaké návrhy budou nejlépe vyhovovat různým lokalitám?

Jaké jsou možnosti financování a samofinancování sportovního zařízení?

Jaké jsou vhodné varianty managementu sportovního zařízení?

Jaké kroky by měly následovat po zpracování studie proveditelnosti?


Studie proveditelnosti vyhovující požadovaným normám má obvykle následující strukturu:

  • Analýza současné situace z ekonomického pohledu, nastínění možných variant realizace
  • Průzkum současné nabídky a poptávky v daném segmentu
  • Analýza navrhovaných variant umístění sportovního zařízení
  • Facility mix - současná nabídka služeb
  • Byznys plán sportovního zařízení
  • Finanční udržitelnost
  • Varianty přístupu k provozu / managementu sportovního zařízení
  • Shrnutí posuzovaných variant
  • Praktická doporučení

Hlavní strana    Odborné zaměření   Naše služby     Realizované projekty    O nás   Kontakt

 

©  2014–2023   LOKAL SPORT