Strategické plány rozvoje sportu a územní koncepce

Realizujeme strategické plány a koncepce rozvoje sportu a volného času pro města, obce či kraje. Máme bohaté zkušenosti s jejich realizací (viz zde), které můžeme efektivně spojit s aktivním přístupem k řešenému úkolu. Vycházíme přitom z principů Good Governance a metodik uplatňovaných pro stejné účely ve Velké Británii nebo Austrálii (NBS, U-Plan System). Při realizaci používáme metody obvyklé pro sociologický a ekonomický výzkum. Naší snahou je, aby strategický plán splnil požadavky nejen představitelů obce, ale opíral se především o šetření v obci, průzkum mezi obyvateli, kluby či zájmovými skupinami. Formulovaný plán by tak měl být jasně zdůvodnitelný a realistický. Obvykle provádíme audit současného stavu, konzultace s klíčovými aktéry, analyzujeme nabídku a poptávku volnočasových služeb. A to podrobně. Nespokojíme se s dotazníkovým šetřením v rámci základních škol. Zjišťujeme postoje, potřeby a zájmy všech skupin lokálních obyvatel na základě demografických charakteristik obce a vzorce jejich účasti ve sportu. Budeme se zabývat využitím sportovišť, zajímat nás bude také územní hledisko - spádové oblasti, které sportovní zařízení obsluhují. Zároveň se vždy snažíme doplnit strategický plán o praktická doporučení tak, aby byla zjevná přidaná hodnota takového dokumentu, plán vyústil v efektivní alokaci veřejných zdrojů a reflektoval potřeby obyvatel i aktuální trendy sportu a volného času.

O tvorbě koncepce rozvoje sportu také v naší prezentaci pro Transparency International (po kliknutí na následující obrázek)


Strategie podpory sportu a volného času je obvykle tvořena pěti základními částmi, mezi kterými funguje zpětná vazba:

1) Záměry, cíle a předpokládané výstupy, lokální aktéři ve sportu, vazba na další koncepčními dokumenty města

2) Analýzy na straně poptávky - průzkum mezi obyvateli (účast ve sportu, potřeby, zájmy, preference; min. 500 respondentů)

3) Analýzy na straně nabídky - přehled sportovní infrastruktury, její využití, ekonomická a geografická dostupnost

4) Analýza financování sportu, komparace s populačně srovnatelnými městy

5) Závěry, návrhy strategických záměrů podpory sportu, praktická doporučení


V první části je definována úloha zadané strategie v rámci samosprávy, jsou vymezeny záměry a dílčí cíle. Svoji roli sehrávají také rozpočtové možnosti a omezení, která souvisí s realizací podpory sportu a volnočasových aktivit. Druhá část je nejrozsáhlejší, vychází z demografických dat, realizace původního výzkumu v obci a ve sportovních zařízeních. Analýza nabídky se týká služeb a sportovních zařízení napříč všemi sektory, které v dané lokalitě vytvářejí volnočasové a sportovní podmínky. Je proveden audit obecních sportovních zařízení z hlediska jejich využití, návštěvnosti a hospodaření. Na základě statistického šetření a dílčích analýz jsou dále specifikovány jednotlivé cíle sportovní strategie. Kromě samotného dokumentu obvykle prezentujeme hlavní poznatky šetření v obci, upozorníme na omezení i příležitosti pro efektivní alokaci zdrojů určených na podporu sportu.


 

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

 

© 2014 - 2019 LOKAL SPORT